scart_logo.gif (3077 bytes)

SC'ART spol. s r. o. 
veľkoobchod foto-kino 
Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019 15:19:24

 Registrácia
 
Skip Navigation Links
Home
Seconhand
Aukcie
Obchodné podmienky
Kontakt/Mapa
Skip Navigation Links
Hľadáme - Kúpime
   
 


Prihlásenie
Meno:
Heslo:
 
 
Všeobecné obchodné podmienky
Spoločnosť SC'ART je plátcom DPH a všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Náš cenník má veľa tisíc položiek a denne ich pre vás aktualizujeme. Vyhradzujeme si právo na omyl! Ceny sa menia priebežne v závislosti od kurzu eur a nákupných cien našich dodávateľov. Pre objednávku/dodávku platí vždy cena platná alebo dohodnutá v momente objednávky. Takto dohodnutú cenu nie je mozné dodatočne meniť ani upravovať a priebežné cenové pohyby tovaru alebo kurzu na túto dohodnutú cenu nemajú vplyv. Ceny v tlačených katalógoch majú obmedzenú životnosť, preto aktuálna cena môže byť iná, pravdepodobnejšie nižšia. Nájdete ju na www.scart.sk, alebo sa informujte u nás telefonicky. Tovar si môžete osobne vyzdvihnúť u nás v sídle spoločnosti po predchádzajúcej dohode. Prosím, nahláste sa vopred. Neohlásených návštevníkov sme schopní z priestorových a časových dôvodov obslúžiť len obmedzene. Tovar vám môžeme aj poslať. Tovar štandardne posielame poštou, alebo po vzájomnej dohode kuriérskou službou. Platba za tovar je možná vopred prevodom na náš účet(je to najvýhodnejšie a najlacnejšie - pošta neúčtuje dobieročné), dobierkou na dobierku, alebo v hotovosti u nás v pokladni alebo v hotovosti vkladom na náš účet. K zásielke poštou na dobierku účtujeme poštovný/dobieročný paušál 4,99 eur s DPH, ktorý približne zodpovedá tomu, čo nám účtuje pošta za dodanie tovaru a pripísanie dobieročnej sumy na náš účet. K zásielke poštou pri platbe predom účtujeme poštovný paušál 3,99 eur s DPH, ktorý približne zodpovedá tomu, čo nám účtuje pošta za dodanie tovaru. Pri neštandardných/mimoriadnych zásielkach (napr. mimoriadne rozmerných, ťažkých, objemných, krehkých a pod.) môže byť výška poštovného/dobieročného stanovená individuálne, zákazníka vždy vopred informujeme. Pri objednávkach do hodnoty tovaru do 15 eur účtujeme 1 eur balné. Pri objednávkach nad 100 eur preberáme náklady na poštovné/dobieročné. Po vzájomnej dohode je možná dodávka aj kuriérskou službou. Náklady na kuriérsku službu preberá vždy odberateľ. Vlastníkom tovaru sa stávate po uhradení celej sumy na faktúre. Dôležité upozornenie: pri preberaní zásielky skontrolujte jeho neporušenosť. Ak je balík poškodený, skontrolujte jeho úplnosť pri preberaní v prítomnosti pracovníka pošty/ kuriérskej služby. V prípade potreby spíšte s pracovníkom reklamáciu. Vyhradzujeme si právo na čiastkové vybavenie vašich objednávok so zachovaním dodacích podmienok. Všetky expirujúce materiály majú normálnu expiračnú dobu 1-24 mesiacov, okrem materiálov, u ktorých na expiračnú dobu upozorňujeme. Na materiály so skrátenou expiračnou dobou alebo materiály po expirácii poskytujeme primerané, obvyklé zľavy. Na materiály so skrátenou expiračnou dobou alebo materiály po expirácii na ktoré sme poskytli primerané, obvyklé zľavy poskytujeme záruku. Ak má materiál v dôsledku skrátenej expiračnej doby alebo v dôsledku expirácie zmenené vlastnosti, je to uvedené v popise/návode na používanie, zákazníka na to upozorňujeme. V záujme kalkulácie čo najnižších cien predávame vybrané materiály ako bulk. Takto nazývame tovary, ktoré nakupujeme vo veľkobalení a predávame po kusoch. Ak sú pri jednotlivých ponukách/tovaroch uvedené iné/ďaľšie obchodné/dodacie podmienky, sú tieto iné/ďaľšie obchodné/dodacie podmienky nadradené všeobecným. Objednávky doporučujeme odošlite dokladovateľnou formou a vždy uveďte objednávkový kód tovaru. Objednávkový kód tovaru slúži ako jediný na jeho jednoznačnú identifi káciu. Ak nás chcete navštíviť, nahláste sa vopred. Vyhradzujeme si právo na čiastkové vybavenie vašich objednávok so zachovaním dodacích podmienok. Ceny všetkych tovarov v nájdete na www.scart.sk - stačí sa len zaregistrovať. Pri registrácii si zadáte prístupové heslo, ktoré vám umožní sledovať ceny. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu alebo písomne na prevádzke u dodávateľa. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, číslo dodacieho listu/faktúry, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Ochrana osobných dát: Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch na komerčné využitie. Používaním našeho internetového portálu obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom obchode elektronicky alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť. Náš internetový portál si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
Do zlosovania o vecné ceny budú zaradený všetci účastníci, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom výherného kódu. Na výhru nie je právny nárok. Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len "súťaž"). Ak si výherca neprevezme svoju výhru do 14 dní od jej odoslania na uvedenú korešpondenčnú adresu, výhra prepadá a výherca na ňu stráca nárok. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba - občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len "účastník"). Každý súťažiaci, ktorí sa zapojil do zlosovania, dáva týmto súhlas spoločnosti SC'ART spol. s r. o. na spracovanie a uchovanie osobných údajov podľa zákona. Spotrebiteľskú zlosovaciu súťaž "Hrám s Maťou" organizuje spoločnosť SC'ART spol. s r. o., IČO: 31340512, so sídlom Sreznevského 6, 83103 Bratislava, (ďalej len "organizátor"). Ak je výhra zo súťaže predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra predstavuje výhru pred zdanením. Na výhru nevzniká právny nárok. Účastník súhlasí, aby mu organizátor zasielal informačné materiály, prípadne ho kontaktoval za účelom poskytnutia informácií o jeho produktoch alebo za účelom iných reklamných a propagačných aktivít. Účastník má právo písomne odmietnuť poskytovanie týchto materiálov a informácií. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje vyplnením súťažného formuláru svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy organizátora. Poskytnuté osobné údaje bude využívať organizátor výhradne na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými budú informovať účastníka o ponuke svojich výrobkov a služieb. Uvedené súhlasy so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľujú na vopred neurčenú dobu. Účastníci zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Organizátor súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže takého účastníka, ktorý by konal v rozpore s pravidlami súťaže, pokúsil sa získať výhru podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi, alebo ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno organizátora súťaže.